Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН WWW.STARS94.BG

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Старс 94 ООД, гр. Бургас, ул. Шейново, № 9А, ЕИК 812152590, представлявано от Светлана Василева Йорданова, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.stars94.bg”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: СТАРС 94 ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. Иван Вазов, № 67.

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас, Шейново, № 9A

4. Данни за кореспонденция: гр. Бургас, бул. Иван Вазов, № 67; Email: office@stars94.bg, тел: +35956842246

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 812152590,

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG812152590

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.stars94.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да извършват покупки на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.

2. Да извършват покупки на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

3. Да извършват всякакви плащания във връзка с направените покупки през ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

4. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите извършват покупка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.stars94.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) При потвърждение на поръчката от страна на Полвателя, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на същия, на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка с изпълнението на покупките, могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се предоставят от Доставчика, след обработката на регистрационната форма.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(4) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(5) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 9. Правилата на настоящия раздел V от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 10. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителя в меню КОШНИЦА.

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на покупката се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди извършването на покупката.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди приключване на поръчката общата стойност на всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 11. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за продадените от него стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 12. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупената стока в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- при нарушена търговска опаковка;

- счупване или повреда, причинена от Ползвателя;

- извършен монтаж и демонтаж на стоката;

- при доставка на неналични стоки, по негова индивидуална поръчка;

(3) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. От сумата, която потребителят е платил, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 13. (1) Срокът на доставка на стоката е до 2 дни на налична такава в обслужващия обект, и до 20 дни на неналична.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни поръчката, поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(3) В случаите по ал. 2, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен или друг начин за промяната на изпълнението на поръчката.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 14. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при приключването на поръчката, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 1 месец.

Чл. 15. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика, и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 16. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес stars94.bg/politika-za-zastita-na-lichnite-danni.html

Чл. 17. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, същият заявява пред Доставчикът тяхното възстановяване, чрез имейл.

VІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 18. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

 

Чл. 19. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес stars94.bg/obsti-uslovia.html, заедно с всички допълнения и изменения в тях.