Политика за защита на личните данни

 

Политика за защита на личните данни

„Старс94“ ООД се ангажира да зачита правото на конфиденциалност, да защитава и да не разкрива личните данни, представени от потребителите. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и защитават в съответствие с нормативните изисквания.

“Старс94“ ООД е регистриран администратор на лични данни, вписан в регистъра на Комисия за защита на личните данни с ЕИК 812152590, номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 69521.
Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява следният държавен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Електронна поща:
kzld@cpdp.bg
Интернет страница:
www.cpdp.bg

“Старс94“ ООД събира определена информация от публичното Интернет пространство чрез електронен магазин, намиращ се на http://stars94.bg. Възможно е информация да бъде събрана директно от потребители, които се свържат със “Старс94“ ООД.

Този документ описва политиките и процедурите, регламентиращи събирането и обработването на информация, която идентифицира индивидуален потребител.

Лична информация

“Старс94“ ООД събира лична информация, за да отговори на исканията на потребителите, които могат да включват: създаване на личен профил /регистрирани потребители/, изпълнение на поръчка или запитване за автомобилна част и наличност /само нерегистрирани потребители/, предоставяне на клиентско обслужване, предоставяне на достъп до определени функционалности на електронния магазин, регистрация за информационния бюлетин, за маркетингови дейности.

“Старс94“ ООД събира следната лична информация от използващите електронния магазин потребители: име, пощенски адрес, електронна поща, телефонен номер, ЕИК. Потребителят остава единствен притежател на личната информация.

Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

Употреба на лични данни

“Старс94“ ООД използва личните данни на потребителите, за да им предостави възможност да регистрират личен профил в електронния магазин, да се обработват подадените заявки и запитвания, да се потвърждават поръчките, да се предлагат допълнителни артикули, услуги и събития, за да може “Старс94“ ООД да изпълни поетите задължения и ангажименти съгласно договора и да предостави стоката и услугата, която потребителят очаква.

Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1. буква „б“ от Общия регламент относно защитата на данните и служи за изпълнение на договора.

Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. Потребителите могат по всяко време да откажат да получават рекламни съобщения – отказът може да бъде изразен чрез използване на специалния активен линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, или чрез e-mail на custom@stars94.bg.

Защита на лични данни

“Старс94“ ООД гарантира сигурността на данните, които му изпращат потребителите, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури.

Информацията може да се съхранява и обработва на определени локации в строго съответствие с приложимото българско и общностно законодателство за конфиденциалност и защита на лични данни.

Всички лица, обработващи лични данни, са внимателно избрани и имат достъп само до Вашите данни, необходими за предоставянето на услугите, до степента и периода от време, които се изискват, или до степента, до която Вие сте се съгласили с обработката и използването на данните.

Запитвания и оплаквания, свързани със защитата на личните данни, може да се изпращат на имейл адресите за контакт, публикувани на http://stars94.bg/kontakti~7.html .

Предоставяне на лични данни на подизпълнители и трети страни

“Старс94“ ООД предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес. Данните са предоставени първоначално от потребител, който ги въвежда по време на поръчка, и впоследствие се предоставят на трети лица в това число и лицензиран пощенски оператор (куриерска компания) посредством строго определени процедури за конфиденциалност.

На други трети лица, несвързани с търговската дейност на “Старс94“ ООД лични данни не се предоставят. Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за борба с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Законът за защита на личните данни задължава всеки администратор на лични данни, в това число и “Старс94“ ООД, да разкрие информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

“Старс94“ ООД не събира и не обработва данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

“Старс94“ ООД съставя статистики за употребата на електронния магазин, ползвайки данни, събирани чрез бисквитки. Тези статистически данни не съдържат лична информация и могат да бъдат публикувани и предоставяни на трети страни.

Връзки към електронни страници на трети страни

В своя електронен магазин “Старс94“ ООД може да публикува материали на трети страни (“Производители”). Ако потребител реши да посети някоя от тези страници на трети страни, като “кликне върху” връзката или се придвижи към страница на трета страна, потребителят ще бъде пренасочен към страницата на съответната трета страна. Фактът, че “Старс94“ ООД предоставя връзка към дадена електронна страница, публикувайки рекламен банер или друг вид реклама, или предлага възможност на потребителите да взаимодействат с или да предоставят лична информация на трета страна, не е гаранция, нито знак за принадлежност на “Старс94“ ООД към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съглашение с намиращите се на тези страници политики и практики за конфиденциалност и информационна сигурност.

Достъп и корекция на лични данни

Всеки регистриран потребител има достъп и може да коригира, променя или изтрива части от свои лични данни чрез личния си профил -  http://stars94.bg/my-account.html или чрез изпращане на e-mail на custom@stars94.bg. Регистрираният потребител може и да откаже “Старс94“ ООД да използва неговите лични данни – чрез корекция на личния си профил - http://stars94.bg/my-account.html или чрез изпращане на e-mail на custom@stars94.bg. Нерегистрираните потребители могат да се възползват от правото си на корекция/отказ чрез изпращане на e-mail на custom@stars94.bg.

“Старс94“ ООД ще запази неговите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите от електронния магазин или дотогава, докато законът изисква това. След това потребителските лични данни ще бъдат изтрити.

Изменения

“Старс94“ ООД може да променя настоящите правила за защита на личните данни по всяко време, като публикува нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, като новата дата на влизане в сила следва да бъде посочена в дъното на страницата.

Последна промяна: 22.05.2018 г.